Vyberte váš jazyk

"Šport pre všetkých a životné prostredie" projekt (SforAE)

logo ue sk

Začiatok: 01-01-2021 Koniec: 30-06-2023

Kľúčové opatrenie: Šport

Druh činnosti: Partnerstvá pre spoluprácu

Referencia projektu: 622949-EPP-1-2020-1-PL-SPO-SSCP

Grant EÚ: 53775 EUR

Program: Erasmus+

Myšlienka

Hlavnou myšlienkou projektu „Šport pre všetkých a životné prostredie /SforAE/“ je zvýšiť povedomie o výhodách vyplývajúcich z ekologického správania sa v športe pre všetkých. Cieľom je enviromentálna výchova prostredníctvom športu a propagácia športu v bezpečnom a čistom prostredí. Hlavnou úlohou je tiež informovať o prospešnosti pohybových aktivít pre udržanie dobrej kondície, zdravia a predĺženie života každého človeka. Ochrana prírodných zdrojov je zásadná pre zachovanie čistého životného prostredia pre budúce generácie. To všetko je základom projektu SforAE, ktorý združuje partnerov zo štyroch krajín strednej a východnej Európy /Česká republika, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko/. Týmto nadväzujeme na predchádzajúcu verziu projektu SforAE.

Ďalším cieľom je nadviazať úzku spoluprácu medzi partnermi vo vzájomnej súčinnosti. Projekt zahrňuje výmenu skúseností a spracovanie druhého vydania pokynov pre ekologicky udržateľné športové podujatia. Zahrňuje tiež organizáciu 4 vlajkových podujatí /každý partner projektu zodpovedá za jedno/ a podporu prostredníctvom propagačných materiálov vo forme nápoja v plechovke poskytnutého bezplatne na cca 120 rôznych športových podujatiach. Tieto podujatia musia byť organizované s ohľadom na udržateľnosť životného prostredia, vrátane zberu a recyklácie prázdnych plechoviek. Ďalšou časťou projektu SforAE je súhrn osvedčených postupov pri príprave športových podujatí, ktoré budú zverejnené v brožúre. Tieto odporúčania pre organizátorov s príkladmi dobrej praxe kladú dôraz na prospešnosť aktívneho životného štýlu v súlade s ekologickým prístupom. Brožúra bude obsahovať 8-10 vzorových príkladov s ukážkami možností realizácie športových udalostí nielen pri zabezpečení recyklácie, ale tiež pri znižovaní dopadov organizovaných podujatí na životné prostredie. Publikácia bude k dispozícií vo všetkých jazykových verziách zúčastnených partnerov a v angličtine. Bude podstatnou súčasťou projektu a pomôže všetkým organizátorom športových podujatí začleniť do nich otázky udržateľnosti.

Cieľ projektu

Cieľom projektu „Šport pre všetkých a životné prostredie“ je:

vzdelávanie v oblasti športu priateľskému k životnému prostrediu v súlade s udržateľným rozvojom

rozvíjať spoluprácu medzi športovými organizáciami propagujúcimi výchovu k ochrane životného prostredia v športe, pri športových podujatiach a športových činnostiach

zvyšovať povedomie o spoločenskom prínose pohybových aktivít uskutočňovaných v čistom a bezpečnom životnom prostredí

pripraviť odporúčania pre športové organizácie a kluby podľa „zelených“ pokynov

zhromažďovať príklady najlepších odporúčaní v oblasti vzdelávania k ochrane životného prostredia v športe a pracovať s dobrovoľníkmi zapojenými do projektu na rozširovaní jeho zámerov

Čo ponúkame

Poskytneme bezplatne plechovky plnené izotonickým nápojom pre organizátorov športového podujatia, ktoré sa uskutoční v krajine partnerov /CZ, LV, SK a PL/.

Spolu s plechovkami poskytneme kartónové kontajnery a sáčky na prázdne nápojové plechovky.

Organizátori musia požiadať o podporu a potvrdiť triedenie použitých plechoviek v priebehu podujatia. Pozbierané plechovky /na Slovensku budú označené symbolom „Z“ a budú zálohované/ budú odoslané do výkupu. Garantujeme podporu len tým organizáciám, ktoré dodržia „Zelené pokyny“ dané projektom pri organizovaní udržateľného športového podujatia.

6 rokovaní všetkých partnerov SforAE.

Príprava „Zelených pokynov“ v 5 jazykových verziách /CZ, EN, LV, PL, SK/ s odporúčaním pre organizátorov športových podujatí, ktorí dbajú na znižovanie dopadov svojho podujatia na životné prostredie.

Podpora organizátorov 120 športových podujatí so záujmom o nápoje zadarmo v limitovanej sérií plechoviek „Every Can Counts“ /slovensky: Každá plechovka sa počíta/.

Poskytnutie kontajnerov a sáčkov na zber prázdnych nápojových plechoviek.

4 vlajkové podujatia v krajinách partnerov

Publikácia najlepších osvedčených postupov vybraných z viac ako 140 podporovaných športových podujatí (2-3 z každej krajiny).

Zelené pokyny

Navrhujeme vám stiahnuť si a používať nami vytvorené odporúčania pre organizátorov udržateľného športového podujatia. Oceníme informácie od vás, ktoré prvky ste použili a s akým efektom.

NAJLEPŠIE OSVEDČENÉ POSTUPY

Príklady uverejnené v publikácií SforAE Najlepšie osvedčené postupy sú praktickým návodom ako zorganizovať podujatie s nižším vplyvom na životné prostredie.